Week of Nov 20th
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
November 20, 2022

10:00 am: Prayer

11:00 am: Worship Service

November 21, 2022 November 22, 2022

7:00 pm: Prayer

November 23, 2022 November 24, 2022

All day: No Bible Study

All day: Thanksgiving Day

November 25, 2022 November 26, 2022